Sie sind hier

Patricia Braun épouse Speck

Suessem

64 Joer

Privatbeamtin, Energieberooderin
Gemengeconseillère
Trésorière vum Comité vum Südbezierk
Member vum Comité Directeur
Member FCCD
Member vun der Finanz- a Bautekommissioun
Member vum Office social
Member vum GSH (Gemeng Suessem hëlleft)
Éilereng