Sie sind hier

Yannick Civéra

Suessem

35 Joer

Energietechniker
Member vum Comité vum Südbezierk
Member vum Exekutivbüro vun de Jonk Demokraten
Coordinateur vun de Jonk Demokraten Süden
President vun de Jonk Demokraten Suessem
Member vun der Jugend- a Schoulkommissioun
Member vum CIGL (Centre d'Initiative et de Gestion Local)
Member vum Klimateam
Member vun der Amicale Amitié 81 a.s.b.l.
Bieles